นโยบายการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

 

นโยบายการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการของบริษัทฯ ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ จากสมาชิกผู้ใช้บริการทั้งปวง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้นำหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมเรื่องโครงสร้างการบริหาร การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน, การตรวจสอบ, การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

1 โครงสร้างการบริหาร
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ของธนาคารสมาชิกผู้ถือหุ้น ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารและเลขาธิการสมาคมธนาคาร ทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อกำหนดนโยบาย กลั่นกรอง และกำกับติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเที่ยงธรรมกับสมาชิกทั้งปวง และเป็นไปตามกฏหมายและกฏระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
2 การป้องกันความขัดแย้งในผลประโยชน์
  บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความขัดแย้งในผลประโยชน์ จากการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ และอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมภายนอกหรือธุรกิจส่วนตัว ผลประโยชน์ที่เกิดจากการรับดำเนินกิจกรรมภายนอกหรือธุรกิจส่วนตัว ตลอดทั้งความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างความขัดแย้งกับผลประโยชน์ในงานของบริษัทฯ ซึ่งหลักปฏิบัติดังกล่าว ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานเพื่อให้ทุกคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติ
3 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
  บริษัทฯ มีการพัฒนาและจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายให้ทุกคนในบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบ การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีข้อกำหนดให้มีการตรวจสอบ ด้านระบบและด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยผู้ตรวจสอบภายนอก และบริษัทยังได้พิจารณาที่จะนำระบบบริหารความเสี่ยง มาใช้ดูแลควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4 การบริหารความเสี่ยง
  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจการบริการให้สมาชิก ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและต่อเนื่องตลอดเวลา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการชำระดุล (Settlement Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว
5 รายงานทางการเงิน และรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
  บริษัทฯ จัดให้มีการทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง และเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลบริษัทฯ
6 การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  บริษัทฯ มีกฎระเบียบเรื่องการรักษาความลับ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านถือปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยรายงาน ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สมาชิกผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ตลอดทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ ที่บริษัทฯ ต้องให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลตามกฏหมาย ตามที่มีการร้องขอ เท่าที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่สัญญา ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล ที่มีอยู่ตามสัญญาหรือตามกฏหมาย หรือ ตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับคู่สัญญา