ประวัติการก่อตั้งบริษัท

    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท เอทีเอ็ม พูล จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ


    บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อตอบสนองนโยบายของ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

     บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ทำการพัฒนาและดำเนินการระบบ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) โดยระบบ ITMX ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศ เพื่อรองรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินไปยังต่างประเทศในอนาคต ระบบ ITMX จะรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และการโอนเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ธนาคาร อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบที่มีความปลอดภัย, มีประสิทธิภาพ, มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา