คณะกรรมการ:

นายปรีดี ดาวฉาย

(ประธานกรรมการ)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-1122
Fax. 0-2470-1144

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

(กรรมการ)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-4333
Fax. 0-2236-8281-2

นายผยง ศรีวณิช

(กรรมการ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงานใหญ่ อาคาร 1 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-2222
Fax. 0-2255-9391

ดร. ปิติ ตัณฑเกษม

(กรรมการ)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2299-1111
Fax. 0-2273-7121

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์

(กรรมการ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-5678
Fax. 0-2937-7454

นางวรนุช เดชะไกศยะ

(กรรมการ)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2296-2000
Fax. 0-2683-1484

นายกอบศักดิ์ ดวงดี

(กรรมการ)

สมาคมธนาคารไทย
เลขที่ 5/13 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 0-2558-7500-8

นางสาววรรณา นพอาภรณ์

(กรรมการผู้จัดการบริษัท)

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
เลขที่ 5/13 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 0-2558-7555

นายจำรัส สว่างสมุทร

(กรรมการอิสระ)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-345-1000

นายสุรงค์ บูลกุล

(กรรมการอิสระ)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900
โทร. 02-140-4600
Fax. 02-140-4601