คณะกรรมการ:

คุณปรีดี ดาวฉาย

(ประธานกรรมการ)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-1122
Fax. 0-2470-1144

คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์

(กรรมการ)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-4333
Fax. 0-2236-8281-2

ดร. วิเทศ เตชางาม

(กรรมการ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงานใหญ่ อาคาร 1 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-2222
Fax. 0-2255-9380

คุณปิติ ตัณฑเกษม

(กรรมการ)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2299-1111
Fax. 0-2273-7121

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

(กรรมการ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-5678
Fax. 0-2937-7454

คุณวรนุช เดชะไกศยะ

(กรรมการ)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2296-2000
Fax. 0-2683-1484

คุณกอบศักดิ์ ดวงดี

(กรรมการ)

สมาคมธนาคารไทย
เลขที่ 5/13 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 0-2558-7500-8

คุณวรรณา นพอาภรณ์

(กรรมการผู้จัดการบริษัท)

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
เลขที่ 5/13 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 0-2558-7555