ลักษณะบริการของระบบ Card Fraud Monitoring  and Detection: CFMD

      บริษัทฯ พัฒนาระบบ  CFMD  เพื่อให้รองรับการตรวจจับและแจ้งเตือนสำหรับรายการที่สงสัยว่าจะเป็น Fraud ที่เกิดจากรายการประเภท Inter Bank จากบริการ Single Payment ,ITMX Local Switching และรายการประเภท On-Us เพื่อให้ธนาคารดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการของธนาคารต่อไปดังนี้ 

1. รายการประเภท Inter Bank

            บริษัทให้บริการระบบ CFMD สำหรับรายการ Inter Bank โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับรายการ Inter Bank ที่ส่งผ่านระบบ Switching ของบริษัทได้แก่ ระบบ Single Payment และ ระบบ ITMX Local Switching   โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบ CFMD เพื่อให้ระบบ CFMD ทำหน้าที่ประมวลรายการในการ ตรวจจับรายการ (Interbank)  Fraud  ในกรณีที่พบรายการที่สงสัยว่าจะเป็นรายการ  Fraud ระบบ จะแจ้งเตือน ให้กับธนาคารสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ในระบบแบบ Near Real Time  โดยระบบเปิดให้บริการตลอด 24  ชั่วโมง 7วัน

2. รายการประเภท On-Us 

            บริษัทให้บริการประมวลผลรายการ On-Us โดยมีการคิดค่าบริการสำหรับธนาคารสมาชิกที่มีความประสงค์จะส่งรายการเข้ามายัง ระบบ CFMD  นอกเหนือจากรายการ Inter Bank ที่ส่งเข้าระบบ Switching ของ ITMX เพื่อให้ระบบ CFMD ประมวลผลรายการในการตรวจจับรายการ Fraud โดยมีการเชื่อมโดยระบบของธนาคารกับระบบ CFMD เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกัน  ในกรณีที่พบรายการที่สงสัยว่าจะเป็นรายการ  Fraud ระบบ จะแจ้งเตือน ให้กับธนาคารสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้ในระบบ แบบ Near Real Time โดยระบบเปิดให้บริการตลอด 24  ชั่วโมง 7 วัน

ประเภทรายการที่ระบบ CFMD ตรวจสอบ

                ระบบ  CFMD ตรวจสอบรายการประเภทต่างๆ ที่เกิดจากบริการ Single Payment และ ITMX Local Switching ทั้งรายการ Inter Bank และรายการ On-Us 

 •   รายการSingle Payment (ATM Pool)ประกอบด้วย
  • รายการถามยอดจากเครื่อง ATM ด้วยบัตร ATM (ATM Inquiry)  
  • รายการถอนเงินจากเครื่อง ATM ด้วยบัตร ATM (ATM Withdrawal)
  • รายการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านเครื่อง ATM ด้วยบัตร ATM (ORFT ATM)
  • รายการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นในธนาคารเดียวกันผ่านเครื่อง ATM ด้วยบัตร ATM (ATM Transfer)
  • รายการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านสาขาธนาคาร (ORFT Counter Inter Bank)
  • รายการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นในธนาคารเดียวกันผ่านสาขาธนาคาร(ORFT Counter On-us)
 • รายการ ITMX Local Switching ประกอบด้วย
  • รายการซื้อสินค้าหรือบริการจากเครื่อง EDC ด้วยบัตร ATM หรือบัตร Debit (Point of Sale: POS)ทั้งรายการ Inter Bank และรายการ On-us
  • รายการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง E-Commerce (Card not Present: CNP)  

            ทั้งนี้ในส่วนของรายการ On-Us นั้น เนื่องจากเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายในธนาคารและผ่านช่องทางของธนาคาร ประเภทของรายการที่จะส่งเข้ามาตรวจสอบอาจจะมาจากช่องทางอื่น เช่น Internet Banking, Mobile Banking  เป็นต้น โดยธนาคารต้องส่งรายการ On-Us เข้ามาที่ ITMX  ผ่านช่องท่าง MPLS Network  ด้วย  Message Layout  ตามที่ ITMX กำหนด