ประโยชน์ที่ธนาคารจะได้รับจากการใช้บริการระบบ Card Fraud Monitoring  and Detection: CFMD

 

1. ธนาคารใช้เวลาในการ  Implement  ระบบ น้อยกว่าการ Implement ระบบของธนาคารเอง

2. ธนาคารสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าบำรุงรักษาHardware และ Software รายปี, ค่า Software License,ค่าปรับปรุงระบบ (Product Upgrade), และค่าบริการอื่นๆ  เมื่อเทียบกับการที่ธนาคารติดตั้งระบบ CFMD  เอง    

3. ธนาคารสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าบริการระบบ CFMD(Transaction Fees) โดยบริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการในส่วนของรายการ On Us เท่านั้น (รายการ Interbank ที่ส่งผ่าน บริษัทฯ จะไม่ถูกคิดค่าบริการ)

4. บริษัทฯ สามารถ support ระบบงาน CFMD ของทางธนาคารในรูปแบบ 24*7

5. บริษัทฯ จัด Training Course และ Support การสร้าง Business Rules ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

6. ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบรายการจากทุกช่องทาง ได้แก่ รายการ ATM, Debit, Credit Card, Internet & Mobile Banking รวมถึงรายการในส่วนของ Acquiring

7. ระบบงานมี Feature ในการ Test Ruleซึ่งจะช่วยในการคำนวณรายการที่จะเกิดขึ้น จากการสร้าง Rules เป็นต้น

8. ระบบมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS, e-mail และผ่านหน้าจอ Web Application

9. สามารถเรียกดูรายงานสถิติต่างๆ เกี่ยวกับระบบ  Fraud จากระบบงานเพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มและป้องกันการเกิด Fraud ได้

10. ธนาคารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบรายการทั้งจากรายการ Interbank และ On Us

11. ระบบCFMD ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย PCI/DSS  และมีการต่ออายุ Certificate ทุกปี ทำให้ธนาคารที่ใช้บริการ CFMD มั่นใจได้ในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล