เงื่อนไขการใช้บริการ

 

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมใช้บริการ ระบบ ITMX e-GP Bank Gateway  ของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.      เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551หรือ

2.      เป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

     สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้น สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน Website