เงื่อนไขการให้บริการระบบ PromptPay

 

เงื่อนไขการใช้บริการระบบ PromptPay แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

กรณีเป็นธนาคาร

   สามารถสมัครเป็นสมาชิกบริการต่างๆ ของระบบ PromptPay ที่บริษัทฯ เปิดให้บริการอยู่ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของตน โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

  1)  เป็นธนาคารพาณิชย์ ตาม พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 หรือ

  2)  เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ

   สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้น สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน  Website

 

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

    ลูกค้าของธนาคารต่างๆ สามารถสมัครขอใช้บริการต่างๆ ของระบบ PromprPay ได้ตาม Product ที่ธนาคารสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกร่วมใช้บริการกับ National  ITMX  โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยตรง