บริการต่างๆ ของระบบ PromptPay

 

บริการระบบ Centralize AnyID Registration

     เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเก็บข้อมูลAnyID  5 ประเภท ได้แก่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไทย (National ID)  หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย (Mobile Number)  เลขที่บัญชีธนาคาร (Account Number)  e-Wallet และ e-Mail Addressโดยจะผูกเลขที่บัญชีธนาคาร กับ AnyID พื้นฐานอีก 4 ประเภทที่เหลือ ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะดูแลโดยหน่วยงานกลาง คือบริษัท National ITMX และเชื่อมต่อกับธนาคารสมาชิกเพื่อให้ประชาชนเข้ามาทำการลงทะเบียนรวมทั้ง Update แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านช่องทางการบริการ Online ของธนาคาร นอกจากนี้ในอนาคตฐานข้อมูลนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของรัฐบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน เช่น Biller ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ และการคมนาคม เป็นต้น
     เมื่อมีรายการโอนเงินแบบ AnyID เกิดขึ้น Payment Transaction ก็จะถูกส่งเข้ามาที่ฐานข้อมูลกลางก่อน เพื่อทำการ Mapping ข้อมูล ID กับเลขที่บัญชีธนาคาร หากเป็นรายการ Interbank Transaction ก็จะทำการ Switch ผ่านระบบ PromptPay เพื่อส่งรายการต่อไปยังธนาคารปลายทาง

 

ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริการ Centralize anyid Registration 

รหัส ชื่อธนาคาร ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2231-4333
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL) โทรสาร 0-2236-8281-2
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
http://www.bangkokbank.com  
004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2470-1122
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) โทรสาร 0-2470-1144
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
http://www.kasikornbank.com  
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2255-2222
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB) โทรสาร 0-2255-9380
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
http://www.ktb.co.th  
011 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2299-1111
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB) โทรสาร 0-2273-7121
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
http://www.tmbbank.com  
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-5678
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) โทรสาร 0-2937-7454
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
http://www.scb.co.th  
017 ธนาคารซิตี้แบงก์  โทร. 0-2788-2000
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  โทร. 0-2353-8000
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC) โทรสาร 0-2353-8282
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
http://www.smbc.co.jp/global/index.html  
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2233-2111
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT) โทรสาร 0-2236-1968
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
http://www.standardchartered.co.th  
022 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2636-8000,
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT) 0-2626-7000
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร: 0-2657-3333
http://www.cimbthai.com  
024 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2343-3000
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)  
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
http://www.uob.co.th  
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  Tel. 0-2296-2000
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY) โทรสาร 0-2683-1484
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
http://www.krungsri.com  
030 ธนาคารออมสิน  โทร. 0-2299-8000
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โทร. 0-2246-0303
GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB) โทรสาร 0-2246-1789
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
http://www.ghb.co.th  
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โทร. 0-2280-0180
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)  
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
http://www.baac.or.th  
039 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โทร. 0-2163-2999 และ   0-2002-0222
Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC) โทรสาร 0-2200-2600 และ 0-2020-9600
98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/  
065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2655-9000 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. โทรสาร 0-2655-9001
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330  
http://www.thanachartbank.co.th  
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  โทร. 02-204-2763 ,
ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT) 02-204-1557 ,
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21 02-650-6999
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ต่อ 2242-2243
http://www.ibank.com โทรสาร 0-2204-1556
067 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2633-6000
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) โทรสาร 0-2633-6800
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500  
http://www.tisco.co.th  
069 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2680-3668
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK) โทรสาร 0-2257-0849
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
http://www.kiatnakin.co.th  
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2663-9999
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) โทรสาร 0-2663-9888
PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC (THAI))  
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
http://www.icbcthai.com/th/         
071 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2697-5454
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB) โทรสาร 0-2642-3122
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
http://www.tcrbank.com  
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2677-7111
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(LH BANK) โทรสาร 0-2677-7208
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
http://www.lhbank.co.th