เงื่อนไขการใช้บริการThai Standard Chip Card Operation Scheme หรือ PromptCard

 

กรณีเป็นธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจให้บริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ

    เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตาม ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

   สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้นสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน website (https://www.itmx.co.th)

 

กรณีเป็นร้านค้าหรือผู้ให้บริการการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ จุดขาย (Point Of Sale)

    สามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆ จากธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจให้บริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ได้โดยตรง

 

กรณีเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ

    เป็นลูกค้าที่มีบัตร ATM หรือบัตร Debit ซึ่งออกโดยธนาคารหรือสถาบันผู้ออกบัตรภายในประเทศ และมีการซื้อสินค้าและหรือบริการภายในประเทศ

    รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครขอใช้บริการบัตรสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆ ได้จากธนาคารหรือสถาบันที่ออกบัตรได้โดยตรง