บริการต่างๆ ของระบบ PromptPay

 

บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบหลายรายการ

(PromptPay for Electronic Bulk Credit Transfer) - บริการ Bulk Credit Transfer

     เป็นบริการที่พัฒนาบนระบบ Bulk Payment ที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ธนาคารสมาชิกในปัจจุบัน  โดยได้มีการปรับปรุงรูปแบบข้อมูล  (OFFT Message) เพื่อให้รองรับรายการโอนเงินด้วยรหัสนานานาม  (AnyID)หรือ พร้อมเพย์ (PromptPay)  เช่น เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น เมื่อระบบงานได้รับ File ข้อมูลบริการ Bulk Credit Transfer จากธนาคารสมาชิกตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ระบบงานจะทำการค้นหาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนเงินปลายทางในระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท National ITMX ที่ลูกค้าเจ้าของ AnyID ได้ลงทะเบียน PromptPay ไว้ เพื่อนำไปประมวลผลและส่งรายการให้กับธนาคารผู้รับโอนเงินปลายทางตามกระบวนการของระบบ Bulk Payment ในปัจจุบัน  รวมทั้งการให้บริการด้านการประมวลผลเพื่อชำระดุลระหว่างธนาคารและกระบวนการด้าน Back office ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ นั้นมีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกับบริการระบบ Bulk Payment  ในปัจจุบัน ดังนั้นวิธีปฏิบัติหรือข้อกำหนดต่างๆ สำหรับธนาคารสมาชิกจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับบริการ Bulk Payment ในปัจจุบัน
     ปัจจุบันภาครัฐได้ใช้บริการ PromptPay  Bulk Credit Transfer  นี้ เป็นช่องทางในการโอนเงินสวัสดิการ หรือเงินสงเคราะห์ต่างๆ ของภาครัฐให้กับประชาชน เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2559รวมถึงการจ่ายเงินคืนภาษีให้กับประชาชนของกรมสรรพกร ที่เริ่มใช้บริการตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา

 

ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริการ Promptpay for Bulk Payment Credit Transfer 

รหัส ชื่อธนาคาร ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
001 ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2283-5353
BANK OF THAILAND (BOT) โทรสาร 0-2280-0449,
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200 0-2280-0626
http://www.bot.or.th  
002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2231-4333
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL) โทรสาร 0-2236-8281-2
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
http://www.bangkokbank.com  
004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2470-1122
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) โทรสาร 0-2470-1144
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
http://www.kasikornbank.com  
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2255-2222
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB) โทรสาร 0-2255-9380
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
http://www.ktb.co.th  
011 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2299-1111
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB) โทรสาร 0-2273-7121
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
http://www.tmbbank.com  
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-5678
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) โทรสาร 0-2937-7454
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
http://www.scb.co.th  
017 ธนาคารซิตี้แบงก์  โทร. 0-2788-2000
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  โทร. 0-2353-8000
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
http://www.smbc.co.jp/global/index.html  
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2233-2111
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT) โทรสาร 0-2236-1968
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
http://www.standardchartered.co.th  
022 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2636-8000,
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT) 0-2626-7000
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร: 0-2657-3333
http://www.cimbthai.com  
024 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2343-3000
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)  
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
http://www.uob.co.th  
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  Tel. 0-2296-2000
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY) โทรสาร 0-2683-1484
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
http://www.krungsri.com  
030 ธนาคารออมสิน  โทร. 0-2299-8000
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โทร. 0-2246-0303
GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB) โทรสาร 0-2246-1789
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
http://www.ghb.co.th  
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โทร. 0-2280-0180
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)  
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
http://www.baac.or.th  
039 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โทร. 0-2163-2999 และ   0-2002-0222
Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC) โทรสาร 0-2200-2600 และ 0-2020-9600
98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/  
065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2655-9000 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. โทรสาร 0-2655-9001
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330  
http://www.thanachartbank.co.th  
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  โทร. 02-204-2763 
  ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT) 02-204-1557 
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21 02-650-6999
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ต่อ 2242-2243
http://www.ibank.com โทรสาร 0-2204-1556
067 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2633-6000
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) โทรสาร 0-2633-6800
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500  
http://www.tisco.co.th  
069 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2680-3668
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK) โทรสาร 0-2257-0849
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
http://www.kiatnakin.co.th  
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2663-9999
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) โทรสาร 0-2663-9888
PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC (THAI))  
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
http://www.icbcthai.com/th/         
071 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2697-5454
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB) โทรสาร 0-2642-3122
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
http://www.tcrbank.com  
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2677-7111
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(LH BANK) โทรสาร 0-2677-7208
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
http://www.lhbank.co.th