บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง (PromptPay for Request To Pay: RTP)
 
        เป็นการให้บริการต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ โดยบริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์จะช่วยให้ร้านค้ารวมถึงภาคธุรกิจต่าง ๆ สามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการเพื่อขอให้ชำระเงิน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นและในขณะเดียวกันประชาชนก็ได้รับความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการใช้งาน 2 ขั้นตอน คือ
 
  1. การส่งแจ้งเตือน : ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายรับชำระเงิน เช่น ร้านค้า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ส่งข้อความแจ้งผู้ซื้อที่จะเป็นผู้จ่ายเงิน เพื่อขอให้ชำระเงินกลับด้วยการระบุหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้จ่ายเงิน
  2. การชำระเงินหลังรับการแจ้ง : เมื่อผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินได้รับข้อความแจ้งผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้บริการ เช่น Mobile Application ของธนาคาร (Mobile Banking) สามารถเลือกยืนยันการชำระเงินได้

 

        ผู้ที่จะใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งการส่งแจ้ง และการรับแจ้งสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์และเปิดใช้บริการตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด

 

        บริษัทเริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับเรียกเก็บเงินแก่ธนาคารสมาชิกตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา

 

ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริการ Promptpay Request To Pay 

รหัส ชื่อธนาคาร ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2231-4333
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL) โทรสาร 0-2236-8281-2
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
http://www.bangkokbank.com  
004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2470-1122
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) โทรสาร 0-2470-1144
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
http://www.kasikornbank.com  
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2255-2222
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB) โทรสาร 0-2255-9380
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
http://www.ktb.co.th  
011 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2299-1111
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB) โทรสาร 0-2273-7121
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
http://www.tmbbank.com  
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-5678
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) โทรสาร 0-2937-7454
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
http://www.scb.co.th  
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  Tel. 0-2296-2000
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY) โทรสาร 0-2683-1484
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
http://www.krungsri.com  
030 ธนาคารออมสิน  โทร. 0-2299-8000
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)  
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
http://www.gsb.or.th  
039 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โทร. 0-2163-2999 และ   0-2002-0222
Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC) โทรสาร 0-2200-2600 และ 0-2020-9600
98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/  
065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2655-9000 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. โทรสาร 0-2655-9001
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330  
http://www.thanachartbank.co.th  
069 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2680-3668
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK) โทรสาร 0-2257-0849
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
http://www.kiatnakin.co.th