การโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM

ลักษณะบริการ
       บริการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM (ORFT - Online Retail Funds Transfer) เป็นบริการ ที่ทำให้ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ORFT ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสาขาธนาคาร และไม่ต้องเสียเวลา รอทั้งคิวเข้ารับบริการ รอเวลาธนาคารเปิดทำการ หรือรอให้ถึงวันทำการ ทั้งยังเป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงกับการที่ต้องพกพาเงินสดไปที่ธนาคาร โดยที่เครื่อง ATM ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ ORFT
     ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ORFT สามารถใช้บัตร ATM ทำรายการโอนเงิน จากบัญชีที่อยู่ในบัตรไปยังบัญชีของธนาคารไหน สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ ตามความต้องการใน 20 ธนาคาร บริการโอนเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และการโอนเงิน มีผลต่อบัญชีผู้โอนและผู้รับโอนทันที

 
ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ ATM ORFT
 
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
 
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
 
004
(2)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
 
006
(3)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
 
011
(4)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
 
014
(5)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
 
017
(6)
ธนาคารซิตี้แบงก์
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
โทร. 0-2788-2000
 
020
(7)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 http://www.standardchartered.co.th
โทร. 0-2233-2111
โทรสาร 0-2236-1968
 
022
(8)

 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
โทร. 0-2636-8000,
0-2626-7000
โทรสาร: 0-2657-3333
 
024
(9)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
 
025
(10)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
 
030
(11)
ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVING BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
โทร. 0-2299-8000
 
033
(12)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB)
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
http://www.ghb.co.th
โทร. 0-2246-0303
โทรสาร 0-2246-1789
 
034
(13)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
โทร. 0-2280-0180
 
065
(14)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
 
066
(15)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT)
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.ibank.co.th
โทร. 02-204-2763 ,02-204-1557 ,02-650-6999 ต่อ 2242-2243
โทรสาร 0-2204-1556
 
067
(16)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.tisco.co.th
โทร. 0-2633-6000
โทรสาร 0-2633-6800
 
069
(17)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK)
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.kiatnakin.co.th
โทร. 0-2680-3668
โทรสาร 0-2257-0849
 
070
(18)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LITMITED
ชั้น 11-13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com
โทร. 0-2629-5588
โทรสาร 0-2663-9300
 
071
(19)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
โทร. 0-2697-5454
โทรสาร 0-2642-3122
 

073
(20)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(LH BANK)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
โทร. 0-2677-7111
โทรสาร 0-2677-7208
 
รวม 20 ธนาคารสมาชิก