การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเครือข่ายสาขา หรือเรียกว่า Interbank Transfer

ลักษณะบริการ
       บริการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Counter ORFT) ซึ่งมีกว่า 6,000 เคาน์เตอร์ เป็นบริการที่ลูกค้าผู้โอน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ทำรายการโอนเงินสูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท จากธนาคารผู้โอนไปยังบัญชีผู้รับโอนที่มีบัญชีอยู่ ณ สาขาของธนาคาร 16 ธนาคาร
 
ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ Counter ORFT
   
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
 
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
 
004
(2)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
 
006
(3)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
 
011
(4)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
 
014
(5)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
 
017
(6)
ธนาคารซิตี้แบงก์
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
โทร. 0-2788-2000
โทรสาร 0-2937-7454
 
020
(7)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 http://www.standardchartered.co.th
โทร. 0-2233-2111
โทรสาร 0-2236-1968
 
022
(8)

 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
โทร. 0-2636-8000,
0-2626-7000
โทรสาร: 0-2657-3333
 
024
(9)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
 
025
(10)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
 
030
(11)
ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVING BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
โทร. 0-2299-8000
 
034
(12)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
โทร. 0-2280-0180
 
065
(13)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
 
066
(14)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND (IBANK)
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
http://www.ibank.co.th
โทร. 02-204-2763,
02-204-1557 ,
02-650-6999
ต่อ 2242-2243
โทรสาร 0-2204-1556
 
071
(15)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
โทร. 0-2697-5454
โทรสาร 0-2642-3122
 
073
(16)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (LHBANK)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
โทร. 0-2677-7111
โทรสาร 0-2677-7208
 
รวม 16 ธนาคารสมาชิก