การให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ลักษณะบริการ
       บริการถอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสมาชิก ในภูมิภาคอาเซียน 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย
     ปัจจุบันประเทศไทย ได้เชื่อมโยงระบบ ATM กับประเทศมาเลเซียแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 และอยู่ในระหว่างดำเนินการ ที่จะขยายไปสู่ประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ นอกจากการให้บริการถอนเงินและถามยอดแล้ว ในอนาคต จะเพิ่มบริการการโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านช่องทางของ ATM ด้วย

 
ธนาคารสมาชิก ASEANPay จากประเทศไทย
   
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
 
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
 
004
(2)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
 
006
(3)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
 
011
(4)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
 
024
(5)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
 
065
(6)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181 
รวม 6 ธนาคารสมาชิก