ลักษณะบริการ
     Bulk Payment Debit เป็นบริการสำหรับหักบัญชีระหว่างธนาคาร ที่มีจำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณรายการมาก โดยได้มีการทำสัญญาตกลงกันไว้ล่วงหน้า และผู้ถูกหักบัญชีที่อยู่ต่างธนาคาร จะถูกหักบัญชีในวันไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการแบบ Same Day (DD2) หรือ Next Day (DD3) ปัจจุบันมีเฉพาะบริการ Debit Next Day เท่านั้น

     Bulk Payment Debit Next Day (DD3) ธนาคาร ผู้รับฝากเงินของผู้รับชำระเงิน ส่งคำสั่งเพื่อไปหักเงินในบัญชีลูกค้า ที่เปิดบัญชีไว้กับต่างธนาคาร ซึ่งผู้รับชำระเงิน จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ส่งคำสั่งให้หักบัญชี เพื่อรองรับบริการต่างๆ ดังนี้

  • ชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์, ชําระค่าเบี้ยประกัน ประกันชีวิต
     
  • เรียกเก็บเงินตามบัตรเครดิต, ค่าผ่อนชําระ, ซื้อหลักทรัพย์
     
  • ค่าสมาชิก ค่าบํารุง ฯลฯ
     

หมายเหตุ: ระบบพร้อมจะเปิดให้บริการ ภายในปีนี้