บริษัทฯ เห็นความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม โดยคำสั่งโอนเงินที่ส่งจากธนาคารสมาชิก มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง เครือข่ายเฉพาะ (Private Network) ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูล ที่ถูกส่งผ่านระหว่างธนาคารสมาชิกและบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ผู้ส่งข้อมูลจะมี Private Key ประจำตัวในการสร้าง Digital Signature กำกับในข้อมูลที่ส่งด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้ระบบ Bulk Payment สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักดูข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ