เงื่อนไขการใช้บริการระบบ Single Payment แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีเป็นธนาคาร 
     สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Single Payment System ใน Product ต่างๆ ที่บริษัทฯ เปิดให้บริการอยู่ เพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้าของธนาคาร โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

       1) เป็นธนาคารพาณิชย์ ตาม พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 หรือ

       2) เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ

     สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้น สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน Website

2. กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร
ลูกค้าของธนาคารต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ Single Payment System สามารถใช้บริการต่างๆ ของระบบนี้ได้ตาม Product ที่ธนาคารสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เช่น

     - การถอนเงินหรือสอบถามยอดระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM
     - การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM
     - การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน Counter สาขาของธนาคารต่างๆ หรือ
     - การถอนเงินระหว่างประเทศผ่านเครื่อง ATM เป็นต้น

ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยตรง