1. บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการใช้บริการของระบบ จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่ธนาคารสมาชิกของระบบ
  2. ใช้บริการผ่านธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของระบบ Bulk Payment โดยทำข้อตกลงการใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ
  3. ธนาคารสมาชิกจะทำข้อมูลตาม format ของระบบ Bulk Payment และส่งให้บริษัทฯ ณ วันที่ต้องการโอนเงิน ตามเวลาที่กำหนดหรือล่วงหน้าก่อนวันที่จ่ายเงิน 1 - 99 วัน ตามปฏิทิน
  4. เมื่อถึงวันจ่ายเงิน บริษัทฯ จะชำระดุลระหว่างธนาคาร โดยผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินในวันเดียวกัน