• กรณีเป็นธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจให้บริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
    • เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตาม ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

            สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้นสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน Website

  • กรณีเป็นร้านค้าหรือผู้ให้บริการการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ จุดขาย (Point Of Sale)
    • สามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆ จากธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจให้บริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ได้โดยตรง
  • กรณีเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
    • เป็นลูกค้าที่มีบัตร ATM หรือบัตร Debit ซึ่งออกโดยธนาคารหรือสถาบันผู้ออกบัตรภายในประเทศ และมีการซื้อสินค้าและหรือบริการภายในประเทศ

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครขอใช้บริการบัตรสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆ ได้จากธนาคารหรือสถาบันที่ออกบัตรได้โดยตรง