เงื่อนไขการใช้บริการ

 

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมใช้บริการ ระบบ NSW Bank Gateway ของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551หรือ
  2. เป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น


      สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้น สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน Website