ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ NSW Bank Gateway System

 

  1. อัตราค่าธรรมเนียม Switching Fee ต่ำ
  2. ธนาคารสมาชิกสามารถใช้ Infrastructure ที่เชื่อมโยงกับบริษัทฯ ปัจจุบันได้
  3. ธนาคารสมาชิกสามารถรองรับปริมาณ Payment Transaction ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อทุกหน่วยงานราชการใช้บริการ Payment ผ่าน NSW ธนาคารสมาชิกสามารถใช้ช่องทางการชำระเงิน หรือ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน สำหรับรายการ Inter Bank  เช่น Bulk Payment หรือ Single Payment เป็นต้น
  4. ธนาคารสมาชิกสามารถรองรับการให้บริการแบบ B2B ผ่าน NSW เช่น  ให้ผู้ประกอบการ   สามารถชำระเงินค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ผ่าน NSW ได้
  5. ธนาคารสมาชิกมีความสะดวกและรวดเร็วในการเชื่อมต่อกับกรมศุลกากรและหน่วยงานราชการอื่นๆ
  6. ระบบงานมีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง และความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากเป็น National Payment   Gateway
  7. รองรับการเชื่อมโยงกับ NSW ต่างประเทศในอนาคต (Cross Border)