สมาคมธนาคารไทย
5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 02-558-7500
โทรสาร 02-558-7509
http://www.tba.or.th
สมาคมธนาคารนานาชาติ
92/54-55C อาคาร สาธรธานี 2 ชั้น 19 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 236 6070
http://www.aib.or.th
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สพธอ
แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02-142-1160
https://www.etda.or.th
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด
142, อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 4 ห้อง 2, ถนนสีลม, แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, 10500
โทร. .02-237-6330
http://www.thaidigitalid.com
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-524-9200
http://www.nectec.or.th
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-126-5800
โทรสาร 02-273-9408
http://www.mof.go.th
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)
เลขที่ 422 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 1710
โทรสาร 02-219-3600
http://www.amlo.go.th
National E-Payment

http://www.epayment.go.th/home/app/home
กรมบัญชีกลางสวัสดิการรัฐ
กระทรวงการคลัง, ถนนพระราม 6, แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
โทร 02-127-7000
www.cgd.go.th
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2667-6000
www.customs.go.th
การยางแห่งประเทศไทย
67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.02-433-2222
http://www.raot.co.th
Thailand National Single Window
โทร.02-433-2222
http://www.thainsw.net