ธนาคารแห่งประเทศไทย BANK OF THAILAND (BOT)

http://www.bot.or.th
ธนาคารโลก สำนักงานกรุงเทพฯ
ธนาคารโลก เป็นธนาคารที่ให้เงินทุนกู้ยืมและช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ส่งเสริมภาพพจน์
และให้ข้อมูลในเรื่องการธนาคาร
http://www.worldbank.or.th