รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

ITMX เปิดให้บริการระบบ ITMX e-GP Bank Gateway

บริษัทฯ เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัดได้เปิดให้บริการ การเชื่อมโยงระบบงานระหว่างธนาคารสมาชิกกับระบบ e-Government Procurement ของกรมบัญชีกลาง เพื่อรองรับโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ในส่วนของการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ และการซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสมาชิกและเปิดให้บริการลูกค้าแล้วเป็นธนาคารแรก ในส่วนของการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันที่ 21กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีธนาคารที่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกร่วมใช้บริการนี้ผ่านระบบ ITMXe-GP Bank Gateway แล้วมากกว่าสิบธนาคาร ซึ่งจะทยอยเข้าร่วมทดสอบและเปิดให้บริการลูกค้าในลำดับต่อๆ ไป

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณคณะทำงานและคณะผู้บริหารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารสมาชิกต่างๆ รวมทั้งกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนบริษัทฯ การพัฒนาระบบงาน จนสามารถเปิดให้บริการธนาคารสมาชิกได้สำเร็จมา ณ โอกาสนี้  หากธนาคารประสงค์จะสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามบริษัทฯ ได้ที่ หน่วยงาน Business Operation หมายเลขโทรศัพท์  0-2558-7555   # 2100-9