รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบการชำระเงิน เรื่อง e-Payment กับอนาคตเศรษฐกิจไทย

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบการชำระเงิน และโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศ มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และการโอนเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ ทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบที่มีความปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน การปรับเปลี่ยนและตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเพื่อตอบสนอง นโยบายของคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย  กับก้าวใหม่ที่ทันสมัยในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ บริษัทฯ ได้จัด การสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบการชำระเงินเรื่อง “e-Payment กับอนาคตเศรษฐกิจไทย” ขึ้นเมื่อวันที่
25 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ธาริษา วัฒนเกส ใน การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “e-Payment กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้บริโภคและผู้ให้บริการ e-Payment จากธนาคาร Non-Banks และบริษัทเอกชนเข้าร่วมให้ความรู้และร่วมการเสวนา

การพัฒนาการชำระเงินด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในด้านต่างๆ กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน และประชาชนได้รับความสะดวกในการโอนเงิน ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
ดร.ธาริษา กล่าว

การสัมมนาในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารสมาชิก 32 ธนาคาร Non-Banks รวมทั้งองค์กรต่างๆ ของภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระเงิน เข้าร่วมการสัมมนาอย่างคับคั่งร่วม 400 คน โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในการเข้าร่วมงานสัมมนา และนำเสนอข่าวจำนวนมาก

การสัมมนาในช่วงแรก เป็นการปาฐกถาและการบรรยายเชิงวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการเงิน การธนาคาร ซึ่งท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ธาริษา วัฒนเกส ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง “e-Payment กับ การพัฒนาเศรษฐกิจ” ตามด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภาพรวมระบบการชำระเงินของประเทศไทยในปัจจุบันและบทบาทของ ธปท.” โดย ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาระบบ e-Payment ในต่างประเทศและแนวทางการพัฒนาในประเทศไทย” โดย
คุณรณศักดิ์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและกำกับระบบการชำระเงิน ฝ่ายระบบการชำระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจในการพัฒนาระบบการชำระเงินตามแนว นโยบายและแผนกลยุทธ์ปี 2553 ในสองเรื่องด้วยกันได้แก่ เรื่อง “e-Money: Open Infra-structure Cross industries, on the same standard” โดย ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด

จากนั้นต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “Local Switching: แนวทางในการพัฒนาเพื่อประเทศ” โดย คุณธีระ อภัยวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอที เอ็มเอ๊กซ์ จำกัด

การสัมมนาช่วงที่สองนั้นเป็นการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น ทัศนะและมุมมองจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย ในเรื่องการพัฒนาและอนาคตของระบบ e-Payment ในประเทศไทย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจทั้งสองหัวข้อได้แก่

หัวข้อแรก “ก้าวไปกับ ICAS” ระบบเช็ค Imaging ที่ทันสมัยในอนาคตอันใกล้ เสวนาโดย ตัวแทนธนาคารคณะ ทำงานระบบ ICAS จาก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย ดำเนินรายการเสวนาโดย คุณสุทธิเดช พัฒนกำจร ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการเช็ค ธนาคารกรุงเทพ

หัวข้อที่สอง “e-Payment: อนาคตและความคาดหวัง” เสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้บริโภค ผู้ให้บริการจากธนาคารกรุงศรีฯ และบริษัท Thai Smart Card, True Money, MPay ดำเนินรายการเสวนาโดย คุณพชร ปัญญายงค์ ผู้ดำเนินรายการด้านเศรษฐกิจ Money Channel

การสัมมนาในครั้งนี้ นับว่าเป็นการระดมความคิดจากผู้มีความรู้ความสามารถ ในแวดวงระบบการชำระเงินของประเทศ ซึ่งบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้จัดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศ ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Attch Ftle: download download-1