รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

Focus Group Seminar เรื่อง “Payment Card Standard”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้จัดงานFocus Group Seminar ในหัวข้อ “Payment Card Standard’’

เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีมาตรฐานของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Card Standard) รวมไปถึงการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากองค์กรต่างๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ได้ตลอดการสัมมนา

การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในฐานะผู้ดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับผิดชอบในการสร้าง Payment Card Standard ของประเทศไทยดังกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการประกาศใช้มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์บัตรที่ใช้ในระบบการชำระเงินในปัจจุบันเพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล อันจะส่งให้ระบบการชำระเงินด้วยบัตรพลาสติกของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและมีความปลอดภัยสูงเทียบเท่าระดับสากล

ท่านรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณทองอุไร ลิ้มปิติ ได้ให้เกียรติเป็น keynote speaker โดยกล่าวถึงการมีรูปแบบบัตรที่เป็นมาตฐานเดียวกันของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ภาครัฐคาดหวัง เนื่องจากจะทำให้การพัฒนาธุรกรรมการชำระเงินผ่านบัตรทำได้ง่ายขึ้น เป็นการลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ทำให้ต้นทุนในการพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านบัตรในภาพรวมของประเทศต่ำลง  ส่งผลโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และประโยชน์ที่จะไปถึงผู้บริโภค

จากนั้นในช่วงเช้ายังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ รวมทั้งแสดงทัศนะและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เริ่มจากหัวข้อ “Needs and Impacts of National Payment Card Standard”โดย Mr. Jason TING, VP, Solutions and Innovation, CoherentPlus, จากประเทศมาเลเซีย ต่อด้วยหัวข้อ “Updates on ISO Standards on Cards and Payments and Compliance Requirement”โดย Mr.Jérôme VANHOUCKE,Sales & Marketing Director, Micropross,  จากประเทศฝรั่งเศส ปิดท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวันด้วยหัวข้อ “Key Success Factors in Implementing National Payment Card Standard” โดย Mr.Barry Meiklejohn, Director of APAC, Collis,จากประเทศเนเธอร์แลนด์

เข้าสู่ภาคบ่ายเริ่มด้วยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายในหัวข้อ “Success stories on National Payment Card Standard implementation & Applications”โดย Mr.Igor MEDAN,Managing Director,    Net 1 , จากประเทศออสเตรีย และต่อด้วยหัวข้อ “Best Practice on interoperability issue on card implementation (Do & Don’t)” โดย Mr.Sebastien TRAM, EMV Senior Expert, FIME , จากประเทศไต้หวัน

จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “Sharing Implementation experiences for Payment Card in Thailand and other countries” เพื่อให้ความเห็นในมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการ Implement โครงการที่เกี่ยวข้องกับ Payment Card ทั้งจากประสบการณ์ตรงและที่ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติจากต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ   ดำเนินการเสวนาโดย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้าน ICT ของ สพธอ. (ETDA)   หลังจากนั้นเป็นการสรุปเนื้อหาการเสวนาที่วิทยากรแต่ละท่านได้นำเสนอ  ปิดท้ายด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพิ่มเติม ก่อนจบการสัมมนา   

ผู้ร่วมเสวนา

1. ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ ด้านเทคโนโลยีข้อสนเทศและระบบการชำระเงิน ธปท.  

2. คุณธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท NITMX 

3. คุณเสาวณี  สุวรรณชีพ กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง ICT

4. Mr.Fredy Yiap Editor-In-Chief,Cardsnow2U และ PassAgeNow จากประเทศมาเลเซีย      

5. ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้าน ICTจาก สพธอ.หรือ ETDA (ผู้ดำเนินรายการ)