รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมธนาคารไทย และบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด เปิดอาคารสำนักงานที่ล้ำสมัยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา   สมาคมธนาคารไทย  และ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด  ได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการที่ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งจัดทำพิธีตั้งศาลพระพรหมและพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคลในการประกอบธุรกิจ  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานของสมาคมธนาคารไทยและ
บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด

ภายในงาน  ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล  เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย  และคุณสุธีรา  ศรีไพบูลย์  ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์  จำกัด  ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น   พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ  ประธานสมาคมธนาคารไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย  จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิด  ร่วมด้วยคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารของธนาคารสมาชิกที่มาร่วมเป็นหนึ่งในการเปิดป้ายอาคารสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า150คน

อาคารแห่งใหม่  ยึดหลักภายใต้แนวความคิดหลัก  3  ข้อ  คือ  1.  การสร้างบนรากฐานโดยใช้ผังแบบไทยโบราณ ที่ใช้หลักไตรภูมิ ผนวกกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีอันทันสมัย  2.  อิทธิบาท 4  ซึ่งได้แก่ ความเพียรพยายาม อดทน  ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  3 มรรค 8  ซึ่งได้แก่  ความมีสติ จึงเกิดอาคาร 4  ชั้น  ที่ประกอบด้วย อาคารสำนักงานของสมาคมธนาคารไทย  และ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด  มีห้องประชุมขนาดใหญ่   ห้องอบรมสัมมนาที่จะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง  120คน  และอำนวยความสะดวกด้วยที่จอดรถกว่า 100 คัน