Others

ลิขสิทธิ์/คำสงวนสิทธิ์

คำสงวนสิทธิ์

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ("บริษัทฯ") จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

ลิขสิทธิ์


ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูลและสาระสำคัญต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล การให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ หรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือโดยแจ้งชัดจากบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว